Welcome to Comuna Ivești   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Ivești
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații publice

Ședințe de consiliu local

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 24.06.2022
 • PROECTE DE HOTĂRÂRI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 05.05.2022

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 20.04.2022

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL 2020-2024

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL 2020-2024

 1. Comisia de specialitate pentru agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale.
Nr.crt.Numele şi prenumeleApart.politicăFuncțiaObs.
1.AVANU CĂTĂLINA-LUCICAP.S.D.PREȘEDINTEComisia de bază
2.BUDESCU CONSTANTINP.S.D.SECRETARComisia de bază
3.TUDOSĂ GHEORGHEP.S.D.MEMBRUComisia de bază
4.DRAGOMIR NELUP.N.L.MEMBRU
5.ȘERBAN CONSTANTINP.N.L.MEMBRUComisia de bază

2. Comisia de specialitate pentru sănătate, muncă, disciplină, juridică, sport şi turism.

Nr.crt.Numele şi prenumeleApart.politicăFuncțiaObs.
1.NECULA NECULAIPRO ROMÂNIAPREȘEDINTEComisia de bază
2.BICHER MARINP.S.D.SECRETARComisia de bază
3.AVANU CĂTĂLINA-LUCICAP.S.D.MEMBRU
4.GAVRILĂ NECULAIP.S.D.MEMBRU
5.DRAGOMIR NELUP.N.L.MEMBRUComisia de bază

3. Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia copilului şi familie

Nr.crt.Numele şi prenumeleApart.politicăFuncțiaObs.
1.GAVRILĂ NECULAIP.S.D.PREȘEDINTEComisia de bază
2.SECUIAN EUGENP.S.D.SECRETARComisia de bază
3.BICHER MARINP.S.D.MEMBRU
4.BOTEZATU GHEORGHEP.N.L.MEMBRUComisia de bază
5.BOTEZATU IONP.N.L.MEMBRUComisia de bază

Proiecte de hotarari

2017

2016

Proiecte de hotarâri iulie 2016 (1)
Proiecte de hotarâri iulie 2016 (2)
Proiecte de hotarari august 2016
Proiecte de hotărâri septembrie 2016
Proiecte de hotarari octombrie 2016 (1)
Proiecte de hotarari octombrie 2016 (2)
Proiecte de hotărâri noiembrie 2016
Proiecte de hotărâri decembrie 2016

MINUTE ȘEDINȚE CL

2016

2017

LEGEA 52/2003

LEGEA 52/2003

           1. Scopul Legii nr.52/2003
Legea nr.52/2003 urmăreşte realizarea deschiderii şi transparenţei în activitatea administrativă şi, prin acesta, sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, prin atragerea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi prin implicarea cetăţenilor în procesul de elaborare a actelor normative.
Legea nr.52/2003 stabileşte regulile procedurale minimale pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică. Acesta înseamnă ca orice autoritate a administraţiei publice are deplină libertate de a stabili reguli proprii privind transparenţa decizională pentru a asigura creşterea deschiderii către cetăţeni şi stimularea într-un grad mai înalt a participării acestora în procesul de luare a deciziilor administrative şi în cel de elaborare a actelor normative.

          2. Domeniul de aplicare a Legii nr.52/2003
– procesul de elaborare a actelor normative de către autorităţile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(c) din lege, ca proces de redactare a unui proiect de act normativ). Este vorba doar despre elaborarea actelor administrative normative, nu şi a celor cu caracter individual. Actele normative sunt cele care au aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toţi”, deci cu caracter general şi impersonal. (art.3 lit.(a) din lege).
– procesul de luare a deciziilor administrative de către autorităţile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(b) din lege, ca proces deliberativ desfăşurat de autorităţile publice).

           3. Excepţiile de la aplicarea Legii nr.52/2003
a. Elaborarea actelor administrative individuale.
b. Procesele de elaborare a actelor normative şi şedinţele în care sunt prezentate:
• informaţii clasificate privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor;
• informaţii a căror publicitate aduce atingere principiului concurenţei loiale şi care privesc valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare;
• informaţii cu privire la datele personale (o excepţie similară există şi în cadrul Legii nr. 544/2001, motiv pentru care sunt valabile dezvoltările făcute cu ocazia comentariilor la acea lege).

          c. În situaţii excepţionale, care impun adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, actele normative se supun adoptării în procedura de urgenţă, ceea ce exclude procedura de punere în dezbatere publica (art. 7 alin. 13 din lege).

              4. Modalităţi privind implicarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite în procesul decizional
4.1. Participarea la procesul de elaborare a actelor normative
Proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmează a se discuta în şedinţele consiliului local:
• se aduc la cunoştinţa locuitorilor comunei Ivești cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare, printr-un anunţ inserat în site-ul propriu, afişat la sediu într-un spaţiu accesibil publicului şi transmis către mass-media locală, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; anunţul cuprinde:
a. expunerea de motive privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre de către consiliul local;
b. textul complet al proiectului de hotărâre;
c. termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
• se transmit spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate;
• se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare, în cazul cărora se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.
Dacă o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică cere în scris organizarea de întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu aplicabilitate generală, acestea se organizează în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate.

                  4.2. Participarea la procesul de luare a deciziilor
La dezbaterea publică participă în mod obligatoriu iniţiatorul proiectului de hotărâre şi personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hotărâre, precum şi reprezentanţii autorităţii publice sau ai asociaţiei legal-constituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice.
Dezbaterile, propunerile şi sugestiile participanţilor se consemnează într-un proces-verbal şi se înregistrează pe bandă magnetică, şi se transmit împreună cu recomandările scrise iniţiatorului proiectului.
Dacă în urma propunerilor şi observaţiilor primite se aduc modificări proiectului de hotărâre şi expunerii de motive iniţiale, vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de hotărâre care va fi transmis spre avizare compartimentului de specialitate.

                Anunţul privind şedinţa publică:
• se afişează la sediul Consiliului local într-un spaţiu accesibil publicului, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
• se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în şedinţa publică;
• conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina domnului Bejan Mircea – secretarul comunei Ivești; Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice au valoare de recomandare.
Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul consiliului local şi publicată în site-ul propriu.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la un proiect de hotărâre pot fi depuse la primăria Ivești, compartiment secretar, sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]

LEGEA NR. 544/2001 – INFORMATII PUBLICE

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
COMUNICATE DIN OFICIU

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZEA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREACONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI IVEȘTI, JUDETUL VASLUI

 • Constituţia României (art. 120 şi art. 122)
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea – cadru nr. 195/2006 a descentralizării
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată
 • Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
 • G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • Primar
 • Viceprimar
 • Secretarul comunei
 • Compartimentul buget, contabilitate, impozite și taxe
 • Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială
 • Compartiment agricultură, fond funciar, registrul agricol
 • Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
 • Compartiment administrativ gospodăresc
 • Cămin cultural
 • Bibliotecă comunală
 • Serviciul voluntar pentru situații de urgență
 • Centrul de asistență copii după programul școlar

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

LUNI – VINERI: 8,00 – 16,30

PAUZĂ: 12,00 – 12,30

PROGRAMUL DE AUDIENŢE

PRIMAR – NISTOR DUMITRACHE – în fiecare zi de luni;

VICEPRIMAR – PRISECARU TINEL – în fiecare zi de miercuri;

SECRETAR – BEJAN MIRCEA – în fiecare zi de joi.

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

BEJAN MIRCEA – SECRETARUL COMUNEI IVEȘTI

COORDONATELE DE CONTACT ALE CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI IVEȘTI, JUDETUL VASLUI

Sediul: Sat Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui
Telefon/fax: 0235/428586

Adresă e–mail: [email protected]
Adresa paginii de Internet: www.comunaivesti.ro

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 1. Strategia de dezvoltare a comunei Ivești,
 2. Hotărârile Consiliului local cu caracter normativ.
 3. Expuneri, rapoarte, informări prezentate în şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local.
 4. Procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului local.
 5. Dispoziţiile Primarului comunei Ivești cu caracter normativ.
 6. Contul anual de execuţie bugetară.
 7. Planul anual de achiziţii.
 8. Raportul anual de activitate al Primarului comunei Ivești.
 9. Rapoartele anuale ale consilierilor locali, viceprimarului precum şi a comisiilor de specialitate.
 10. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanţare externă derulate în cadrul Consiliului local.
 11. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali.
 12. Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate.
 13. Hărţi cuprinzând Planul de amenajare a teritoriului comunei Ivești, Planuri urbanistice zonale şi Planuri urbanistice de detaliu.
 14. Studii de mediu.
 15. Liste de investiţii.
 16. Lista calamităţilor produse la drumurile sătești, instituţiile şi serviciile de interes local.
 17. Hotărârile judecătoreşti irevocabile, în care este parte Consiliul local, primaria.
 18. Documente şi contracte de achiziţii publice încheiate.
 19. Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al comunei.
 20. Lista cu inventarierea anuală a bunurilor aparţinând comunei Ivești.
 21. Statul de funcţii.
 22. Planul de gestiune a deşeurilor.
 23. Planul de ocupare a funcţiilor publice.
 24. Inventarul cu bunurile din domeniul public şi privat al comunei Ivești.
 25. Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile.
 26. Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal precedent.
 27. Situaţia privind apartenenţa politică a consilierilor locali.
 28. Raportul anual privind transparenţa decizională.
 29. Raportul anual de activitate al instituţiei conform Legii nr. 544/2001.
 30. Rapoartele şi documentele produse de comisia de disciplină şi comisia paritară

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În articolul 21 şi 22 din legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt prevăzute modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:


“ART. 21 
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.


ART. 22  
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”

Click to listen highlighted text!