Welcome to Comuna Ivești   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Ivești
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LEGEA NR. 544/2001 – INFORMATII PUBLICE

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
COMUNICATE DIN OFICIU

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZEA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREACONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI IVEȘTI, JUDETUL VASLUI

 • Constituţia României (art. 120 şi art. 122)
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea – cadru nr. 195/2006 a descentralizării
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată
 • Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
 • G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • Primar
 • Viceprimar
 • Secretarul comunei
 • Compartimentul buget, contabilitate, impozite și taxe
 • Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială
 • Compartiment agricultură, fond funciar, registrul agricol
 • Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
 • Compartiment administrativ gospodăresc
 • Cămin cultural
 • Bibliotecă comunală
 • Serviciul voluntar pentru situații de urgență
 • Centrul de asistență copii după programul școlar

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE

LUNI – VINERI: 8,00 – 16,30

PAUZĂ: 12,00 – 12,30

PROGRAMUL DE AUDIENŢE

PRIMAR – NISTOR DUMITRACHE – în fiecare zi de luni;

VICEPRIMAR – PRISECARU TINEL – în fiecare zi de miercuri;

SECRETAR – BEJAN MIRCEA – în fiecare zi de joi.

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

BEJAN MIRCEA – SECRETARUL COMUNEI IVEȘTI

COORDONATELE DE CONTACT ALE CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI IVEȘTI, JUDETUL VASLUI

Sediul: Sat Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui
Telefon/fax: 0235/428586

Adresă e–mail: [email protected]
Adresa paginii de Internet: www.comunaivesti.ro

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 1. Strategia de dezvoltare a comunei Ivești,
 2. Hotărârile Consiliului local cu caracter normativ.
 3. Expuneri, rapoarte, informări prezentate în şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local.
 4. Procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului local.
 5. Dispoziţiile Primarului comunei Ivești cu caracter normativ.
 6. Contul anual de execuţie bugetară.
 7. Planul anual de achiziţii.
 8. Raportul anual de activitate al Primarului comunei Ivești.
 9. Rapoartele anuale ale consilierilor locali, viceprimarului precum şi a comisiilor de specialitate.
 10. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanţare externă derulate în cadrul Consiliului local.
 11. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali.
 12. Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate.
 13. Hărţi cuprinzând Planul de amenajare a teritoriului comunei Ivești, Planuri urbanistice zonale şi Planuri urbanistice de detaliu.
 14. Studii de mediu.
 15. Liste de investiţii.
 16. Lista calamităţilor produse la drumurile sătești, instituţiile şi serviciile de interes local.
 17. Hotărârile judecătoreşti irevocabile, în care este parte Consiliul local, primaria.
 18. Documente şi contracte de achiziţii publice încheiate.
 19. Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al comunei.
 20. Lista cu inventarierea anuală a bunurilor aparţinând comunei Ivești.
 21. Statul de funcţii.
 22. Planul de gestiune a deşeurilor.
 23. Planul de ocupare a funcţiilor publice.
 24. Inventarul cu bunurile din domeniul public şi privat al comunei Ivești.
 25. Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile.
 26. Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal precedent.
 27. Situaţia privind apartenenţa politică a consilierilor locali.
 28. Raportul anual privind transparenţa decizională.
 29. Raportul anual de activitate al instituţiei conform Legii nr. 544/2001.
 30. Rapoartele şi documentele produse de comisia de disciplină şi comisia paritară

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În articolul 21 şi 22 din legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt prevăzute modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:


“ART. 21 
(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.


ART. 22  
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”

Click to listen highlighted text!