Welcome to Comuna Ivești   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Ivești
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LEGEA 52/2003

LEGEA 52/2003

           1. Scopul Legii nr.52/2003
Legea nr.52/2003 urmăreşte realizarea deschiderii şi transparenţei în activitatea administrativă şi, prin acesta, sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, prin atragerea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi prin implicarea cetăţenilor în procesul de elaborare a actelor normative.
Legea nr.52/2003 stabileşte regulile procedurale minimale pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică. Acesta înseamnă ca orice autoritate a administraţiei publice are deplină libertate de a stabili reguli proprii privind transparenţa decizională pentru a asigura creşterea deschiderii către cetăţeni şi stimularea într-un grad mai înalt a participării acestora în procesul de luare a deciziilor administrative şi în cel de elaborare a actelor normative.

          2. Domeniul de aplicare a Legii nr.52/2003
– procesul de elaborare a actelor normative de către autorităţile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(c) din lege, ca proces de redactare a unui proiect de act normativ). Este vorba doar despre elaborarea actelor administrative normative, nu şi a celor cu caracter individual. Actele normative sunt cele care au aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toţi”, deci cu caracter general şi impersonal. (art.3 lit.(a) din lege).
– procesul de luare a deciziilor administrative de către autorităţile administrative cărora li se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art.3 lit.(b) din lege, ca proces deliberativ desfăşurat de autorităţile publice).

           3. Excepţiile de la aplicarea Legii nr.52/2003
a. Elaborarea actelor administrative individuale.
b. Procesele de elaborare a actelor normative şi şedinţele în care sunt prezentate:
• informaţii clasificate privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor;
• informaţii a căror publicitate aduce atingere principiului concurenţei loiale şi care privesc valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare;
• informaţii cu privire la datele personale (o excepţie similară există şi în cadrul Legii nr. 544/2001, motiv pentru care sunt valabile dezvoltările făcute cu ocazia comentariilor la acea lege).

          c. În situaţii excepţionale, care impun adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, actele normative se supun adoptării în procedura de urgenţă, ceea ce exclude procedura de punere în dezbatere publica (art. 7 alin. 13 din lege).

              4. Modalităţi privind implicarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite în procesul decizional
4.1. Participarea la procesul de elaborare a actelor normative
Proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmează a se discuta în şedinţele consiliului local:
• se aduc la cunoştinţa locuitorilor comunei Ivești cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare, printr-un anunţ inserat în site-ul propriu, afişat la sediu într-un spaţiu accesibil publicului şi transmis către mass-media locală, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; anunţul cuprinde:
a. expunerea de motive privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre de către consiliul local;
b. textul complet al proiectului de hotărâre;
c. termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
• se transmit spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate;
• se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare, în cazul cărora se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.
Dacă o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică cere în scris organizarea de întâlniri pentru dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu aplicabilitate generală, acestea se organizează în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate.

                  4.2. Participarea la procesul de luare a deciziilor
La dezbaterea publică participă în mod obligatoriu iniţiatorul proiectului de hotărâre şi personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hotărâre, precum şi reprezentanţii autorităţii publice sau ai asociaţiei legal-constituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice.
Dezbaterile, propunerile şi sugestiile participanţilor se consemnează într-un proces-verbal şi se înregistrează pe bandă magnetică, şi se transmit împreună cu recomandările scrise iniţiatorului proiectului.
Dacă în urma propunerilor şi observaţiilor primite se aduc modificări proiectului de hotărâre şi expunerii de motive iniţiale, vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de hotărâre care va fi transmis spre avizare compartimentului de specialitate.

                Anunţul privind şedinţa publică:
• se afişează la sediul Consiliului local într-un spaţiu accesibil publicului, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
• se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie abordat în şedinţa publică;
• conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina domnului Bejan Mircea – secretarul comunei Ivești; Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice au valoare de recomandare.
Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul consiliului local şi publicată în site-ul propriu.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la un proiect de hotărâre pot fi depuse la primăria Ivești, compartiment secretar, sau în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]

Click to listen highlighted text!